FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Kafedra va lavozimi:
Табиий ва аниқ фанлар таълими, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1973-03-23
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Самарқанд Давлат Университети, Биолог, биология ва химия ўқитувчиси, 1994
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантиришда шахсгайўналтирилгантаълимнинг ўрни

Ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантиришда шахсгайўналтирилгантаълимнинг ўрни

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 236

BIOLOGIYA FANLARINI O`QITISHDA HAMKORLIDDA O`QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIASH

Bugun ta’lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarni qo`llashga e’tibor qaratilmoqda. Chunki bu zamonaviy texnologiyalar o`quvchilarni egallamoqchi bo`lgan bilimlarini qidirib topishga, mustaqil fikrlashga o`rgatadi. Darsni tashkil etishda o`qituvchi o`quvchilar bilan ishlashning jamoaviy,  juftlikda, i kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashning biror shaklini belgilaydi.Quyida biologiya darslarida hamkorlikda o`qitishning “Birgalikda o`qiymz”  metodini qo`llanilishini yoritib beramiz.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 178

BIOLOGIK XILMA-XILLIGIKNI SAQLASHDA MAKTAB BIOLOGIYA FAN O`QITUVCHILARINING O`RNI

Jamiyat rivojlanib, taraqqiyot sari ildam qadamlar bilan borar ekan ko`pincha inson tabiatga yetkazilayotgan zarari haqida o`ylamaydi. Natijada ekologik muvozanatning buzilishi yer yuzida turli xil global muammolarga sabab bo`ladi. Hozirgi kunda ta’lim-tarbiya jarayonida ekologik munosabatlar muhim ahamiyatga ega bo`lib,  yoshlar tarbiyasida tabiat va inson uyg`unligi g`oyalarining ahamiyati butun dunyo ekologik  muammolar  ta’sirida  qolgan davrda o`zini namoyon etmoqda. Inson va tabiat o`rtasidagi munosabatlarni shakillantirish uchun muammolarni anglash ularning yechimini topishga harakat qilishimiz kerak. Internet orqali www.sgp.uz saytida  “ Nurota tepaligi, janubiy-sharqiy Qizilqum va Aydar-Arnasoy ko`li tizimi hayvonot olami” haqidagi  ma’lumotlar bazasi berilgan bo`lib, bundan foydalangan holda umumiy o`rta  ta’lim maktab o`qituvchilari ham  o`quvchilar uchun vazifa va topshiriqlar tayyorlab, darslarda qo`shimcha ma’lumotlar sifatida foydalanishlari mumkin. Bu ma’lumotlar otqali o`quvchilar O`zbekiston respublikasi hududida tarqalgan hayvonot dunyosining xilma-xilligi, ularning tarqalishi, ahamiyati va ularni asrab-avaylash haqida qoshimcha ma’lumotlarga ega bo`lib boradilar. Bu ma’lumotlarni o`qituvchi turli xil pedagogik texnologiyalar asosida o`quvchilarga tushunarli qilib yetkazib berishi mumkin. Masalan,“Aqliy hujum” “Tushunchalar tahlili”, “Venn diagrammasi”, “Charxpalak”, “Bliss-savol”, “Jadval bilan ishlash”,“Rasm bilan ishlash”,“Matn bilan ishlash”, “Raqamli diktant”, “Qiyosiy diktant”  metodlaridan dars jarayonida o’qituvchi va o’quvchi uchun tarqatma namunalaridan samarali foydalanishilari mumkin.Quyida “Qushlar sinfi” mavzularini o`qitishda interniet sayti orqali berilgan qo`shimcha ma’lumotlarning ayrimlaridan foydalanish usullari bilan tanishib chiqamiz.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 180

БИОЛОГИЯ ФАНИДАН ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Бугунги кунда узлуксиз таълим тизимида таълим-тарбия самарадорлигини ошириш  жиддий вазифа бўлиб турибди. Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўз фанини ўқитишнинг  энг самарали замонавий педагогик технологияларни пухта билиши ва бу соҳадаги янгиликларни яъни инновацияларни узлуксиз ўрганиб бориш орқали ўз касбий маҳоратини ошириб бориши талаб қилинади. Таълим-тарбия жараёни сифат ва самарадорлигини ошириш келгуси тараққиётимизнинг асоси эканлиги маълум. Бу ҳақида Президентимиз И.А.Каримовнинг қуйидаги сўзлари ибратлидир: “Шуни унутмаслигимиз керакки  келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим-тарбия олишига боғлиқ”.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 78

БИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИИНИ ЎТКАЗИШ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ

Таълим соҳасида республикамизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсади ҳозирги илмий-техника тараққиёти даврида ва эркин демократик жамиятга мослашган, ижтимоий муносабатларга кириша оладиган, фаол, маънавий етук ва ҳар томонлама билимдон комил инсонни тарбиялашдан иборат. Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун таълим-тарбия жараёнида ҳозирги замон талабларига мос келувчи янги машғулотлардан фойдаланиш лозим. Умумтаълим мактабларида табиий фанларни ўқитишда ўқувчилар учун  белгиланган билим, кўникма ва малакаларни эгаллашларида амалий иш  ва лаборатория машғулотларини бажариш муҳим аҳамиятга эга. Биология табиий фанларнинг бир тармоғи бўлиб, инсониятни борлиқ, жонли табиат билан таништиради. Ўқувчиларни табиатни севиши, табиий борлиқни тушуниб етиши, табиатдан ўринли фойдаланиб, уни эъзозлашга, табиий бойликларни муҳофаза қилишга ўргатадиган фанлардан бири биологиядир.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 179
Metodik materiyallar:

Botanika fanidan dars ishlanmalari.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 121

KATTA VA KICHIK QON AYLANISH DOIRASI.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 47

QONNING TARKIBI VA SHAKLLI ELEMENTLARI

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 50

KO`PAYISH XILLARI

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 38

EUKARIOT HUJAYRALARNING TUZILISHI

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 44
Video darsliklar: