FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Kafedra va lavozimi:
Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1977-07-27
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti, Boshlang'ich ta'lim, 2014
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Ta`lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuv

O’zbekistonda ta`lim-tarbiya sohasini isloh qilish maqsadida «Ta`lim-tarbiya to’g’risida»gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ning amaldagi holati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz I.A. Karimov bu muammoni ilmiy - nazariy va amaliy nuqtai nazardan asoslab, o’quv-tarbiya jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish,  boshqarish, maqsadga erishish  samaradorlikni oshirishning muhim omili deb hisobladi.

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 309

Xalq o`yinlari milliy aksiologiyaning bir yo`nalishi sifatida

Mustakil O`zbekistonimizning istikloli tufayli, boshka soxalarda bo`lganidek, boshlangich ta’lim soxasida xam katta o`zgarishlar yuz bermokda. Buni biz boshlangich sinflar faoliyatiga milliy urf-odatlar, an’analarning dadil kirib kelayotgani, barcha darslarning davlat tilida o`tilayotgani kabi misollarda ko`rishimiz mumkin. Eng kuvonchlisi o`zbek xalk milliy o`yinlarining maktab dasturlaridan keng o`rin olishidir.

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 236

ПЕДАГОГИК ТЕХНИКАНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ АМАЛДА

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган дастлабки даврлариданоқ жаҳон цивилизацияси тараққиётида муҳим аҳамиятга эга миллий маънавиятимиз асосида келажаги буюк давлатни барпо этиш – бош  мақсад этиб белгиланди.  Ушбу буюк мақсадга эришишда асосий эътиборнинг ёш авлодни баркамол,  маънавий ва жисмонан соғлом,  юқори малакали касб эгаси қилиб тарбиялашга қаратилганлиги миллий анъаналаримиз,  менталитетимизнинг ўзига хос ифодаланишидир.  Президентимиз И. А. Каримов томонидан таклиф этилган ва республикамизда изчил амалга ошириб борилаётган Кадрлар тайёрлаш миллий модели бугунги кунда жаҳон миқёсида эътироф этилди ва ўзининг натижаларини бермоқда.

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 244

Ta’lim- tarbiya jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida qadriyatlarga munosabatni shakllantirish

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda amalga oshirilgan olamshumul voqealardan biri – bu milliy qadriyatlarning qayta tiklanishi bo‘ldi. Binobarin, milliy qadriyatlar millat vakillari tomonidan  o‘zlikning anglanishi, ularning milliy g‘urur va iftixorga ega bo‘lishlarida muhim omil sanaladi. Bu haqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov quyidagi fikrlarni ilgari suradi: «O‘zbekistonning milliy-madaniy jihatdan g‘oyat rang-barangligi, milliy o‘zligini anglash va ma’naviy qayta tiklanishning kuchayib borishi bilan uzviy birlikda jamiyatni yangilash, uni ochiq jamiyatga aylantirish uchun qudratli omil bo‘lib xizmat qiladi va respublikaning jahon hamjamiyatiga qo‘shilishi uchun qulay sharoitlarni vujudga keltiradi» [1]. O‘zbek xalqi asrlar davomida kelayotgan yil dehqonchiligining xayrli, barakali bo‘lishi uchun ekin ekish, dalaga ulov chiqarish va urug‘ qadashga tayyorgarlik, yangi niyatlarning tug‘ilishi ayyomi sifatida Navro‘zni ulug‘lab, uni katta tantana sifatida nishonlab kelgan. Navro‘z bayramini nishonlashda millatning o‘zligi, uning tabiatga bo‘lgan muhabbati namoyon bo‘lgan.

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 324

Проблемы подготовки и переподготовки педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений к инновационной деятельности

Современная эпоха и время стремительных перемен в окружающем нас мире характеризуются мощным развитием рыночных экономических отношений, услож­нением, углублением социальных процессов, обостре­нием проблем в нравственной и культурной жизни, повы­шением роли личностных устремлений человека. В связи с этим в последние годы резко повысилась роль образо­вания в жизни каждого отдельного человека и всего че­ловечества в целом. В Гамбургской декларации 1997 года образование признано «ключом, открывающим дверь в XXI век».

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 236
Metodik materiyallar:

salomlashish odobi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 136

Ta`lim to`q`risidagi qonun

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 113

Dars-muqaddas

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 127

Kompetensiya

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 141

1-mavzu

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 80

1-amaliy ilmiy dunyoqarash

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 96

Avesto

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 102

ta\lim tamoyillari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 98

Loyihali ta`lim

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 254

quronu karim

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 85

Davr o`qituvchisi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 85

дидактика

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 115

fuqarolik tarbiyasi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

ilmiy dunyoqarash

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 96

mehnat tarbiyasi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 116

tarbiya metodlari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 123

Жамоа

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

Huquqiy tarbiya

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 128

Mehnat va iqtisod tarbiyasi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 109

Abdulla avloniy

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 70

Amir Temur

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

Dars tipi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 168

Ma`naviy-ahloqiy tarbiya

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 105

Oila tarbiyasi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 103

Pedagogika zamonaviy o`qituvchi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 107

Milliy urf-odat

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 109

Ta`lim metodlari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 111

Tarbiya

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 95

Sharq uyg`onish davri

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

Ta`lim metodlari va usullari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 128

Ta`lim tamoyillari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 119

Авесто

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 120

Ислом дини

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 100

Ислом дини

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 103

Мактаб бошқаруви

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 106

Экологик тарбия

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 119

Абу Наср Форобий

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 94

Таълим-тарбия

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 91

Таълим шакллари

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 114

Таълим тамойиллари

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

Тарбия методлари

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 114

Педагогик маҳорат

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 84

Педагогик масала

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 106

Экологик тарбия

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 99

Педагогика тарихи

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 96

Педагогика тарихи

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 111

Педагогика слайд

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 109

Педагогик фикр

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 93

Педагогик фикр

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 82

Педагогик тарбия

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 96

Педагогик фикр

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 93

Педагогик қобилият

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 110

Оила тарбияси

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 100

Мулоқот

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 88

Мулоқот

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 93

Муаммоли вазият

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 112

Мониторинг

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 126

Мониторинг

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

Экологик тарбия

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 106

Математика

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

2 o`nlik

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 86

2 xonali sonlarni ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 52

2 xonali son

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 56

2-sinf matematika

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 50

2-sinf Matematika bu qanday fan

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 91

2-sinf ttburchak

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 90

3 ga ko`paytirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

3 ni ko`paytirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 93

4 soni va 4 raqami

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 60

4 ga ko`paytirish va 4 ga bo`lish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 51

4-s matem

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

4-sinf O`qish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 63

4 ga ko`paytirish va bo`lish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 88

9 soni

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 61

9 sonini mustahkamlash

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 91

10 dan sonni ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 94

10 ichida qo`shish va ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 63

18 ichida xonadan o`tib qo`shish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 88

18 ichida qo`shish va ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 52

20 ichida qo`shish va ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 50

21 va 100 soni ichida

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 82

87+13 misol

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 68

100 ichida qo`shish va ayirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

100 лик презентация

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 80

a+49 ko`rinishdagi ifodalar

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 93

ayirish hadlari

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 99

Baliqcha

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 95

bo`g`irsoq

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 60

Ertaklar olamiga sayohat

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 115

ifodalarni taqqoslash

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 65

Ikki amalli masalalar echish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 55

Kilogramm

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 108

Ko`paytirishni tekshirish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 53

Masala,misollar

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 83

Matematik igra

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 88

Matematika KVN

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 82

Matematika dars

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 90

Matematika slayd mustaqil fikrlash

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 100

Matematika 3-sinf

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 52

matematika

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 82

matematika

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 94

Matematikadan ochiq dars

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 92

Misol va masalalar yechish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 89

Tezlik,vaqt,masofa

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 77

yuzliklar

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 94

Zukkolar bahsi

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 88

ikki xonali sonlarni qo`shish

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 62

кўпайтириш

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 63

масала ечиш

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 87

математик жадвал

Жойлаштирди: Tojiyeva Gulbahor Shuxratovna
Кўриб чиқилди: 58
Video darsliklar: