FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Kafedra va lavozimi:
Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим, Доцент
Tug'ilgan sanasi:
1976-01-16
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
Фан номзоди, Доцент
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Бухоро Давлат университети (магистр), Бошланғич таълим, педагогика, 2002
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

МАЛАКА ОШИРИШ ВА ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИТАКОМИЛАШТИРИШДА ЧЕТ ТИЛЛАРИНИНГ РАҲБАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ

МАЛАКА ОШИРИШ ВА ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ  ЖАРАЁНИНИТАКОМИЛАШТИРИШДА ЧЕТ ТИЛЛАРИНИНГ РАҲБАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎРНИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 342

ФАОЛИЯТЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИНГ ЖАРАЁНИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШ ПРИНЦИПЛАРИ

ФАОЛИЯТЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИНГ ЖАРАЁНИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА  БОШҚАРИШ ПРИНЦИПЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 319

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ШКОЛЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ШКОЛЕ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 231

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 189

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 232

СИСТЕМА НЕПРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМА НЕПРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 271

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ДИДАКТИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА  ДИДАКТИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 209

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА ДИДАКТИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА  ДИДАКТИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 172

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ УЗЛУКСИЗ ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ УЗЛУКСИЗ ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 228

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 241

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 186

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 227

Теоретико-практические основы внедрения информационной службы в систему повышения квалификации педагогов

Теоретико-практические основы внедрения информационной службы в систему повышения квалификации педагогов

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 227

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНЛИГИНИ УЗЛУКСИЗ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК ТАШХИШЛАС ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ  КОМПЕТЕНЛИГИНИ УЗЛУКСИЗ РИВОЖЛАНТИРИШДА  ПЕДАГОГИК ТАШХИШЛАС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 290

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАР ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАР ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 303

Модернизациялашган таълим шароитида олий ўқув юртларида илмий салоҳиятли кадрлар тайёрлаш масалалари.

Модернизациялашган таълим шароитида олий ўқув юртларида илмий салоҳиятли кадрлар тайёрлаш масалалари.

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 300

Matematika darslari samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish

Matematika darslari samaradorligini oshirishda
axborot texnologiyalaridan foydalanish
TVXTXQTMOI
katta o’qituvchisi
Z.A.Muhammadieva.
dots.G.T. Boymurodova.
O’zbekistоn Respublikasi Prezidentining «Ta`lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to’g’risida”gi Farmoni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da, matematika o’qitishning sifatini, matematik savodxonligini shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatni o’stirish masalalari belgilab berilgan edi. Shu bois mustaqil Respublikamizning kelajagi bo’lgan yosh avlodni milliy ruhda, hozirgi davr talabiga javob beradigan barkamol, zukko, bilimdon farzandlarni yetkazib berishda xizmat qilishi ko’zda tutilgan.
Boshlang‘ich matematika o‘qitish metodikasining vazifalari:
1) ta’lim-tarbiyaviy va amaliy vazifalarni amalga oshirishi,
2) nazariy bilimlar tizimini o‘rganish jarayonini yoritib berishi kerak;
3) o‘quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish yo‘llarini o‘rgatishi kerak;
4) ta’limni insonparvarlashtirish;
5) matematika o‘qitish jarayonida insonni mehnatni sevishga, o‘zining qadr-qimmati, bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalashni ko‘rsatib beradi;
6) o‘qitish metodikasi I–IV sinflar matematikasining davomi bo‘lgan V–VI sinf matematikasi mazmuni bilan bog‘lab o‘qitishni ko‘rsatadi.
Boshlang‘ich matematika kursining vazifasi maktab oldiga qo‘yilgan o‘quvchilarga fan asoslaridan puxta bilim berishda yangi texnologiyadan foydalanish, ularga hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni berish, turmushga, kasb-hunarga yo‘naltirish, kasblarni ongli tanlashga o‘rgatish” kabi vazifalarni hal qilishda yordam berishdan iborat.
Axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalarining rivojlanishi ta’lim jarayoniga alohida o‘zgarishlar kiritdi va pеdagogning mas’uliyatli vazifalari doirasiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Bugungi kunda o‘qituvchining yetuk mutaxassis shaxs sifatida shakllanishi uchun zamonaviy axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari imkoniyatlaridan samarali foydalana bilishi, haqiqiy axborot madaniyatini egallashi juda zarur.
Elеktrоn tаqdimоtlаrdаn dаrsgа nаmоyish vа ko’rgаzmаli mаtеriаl sifаtidа fоydаlаnish o’qituvchigа kаttа yordаm bеrаdi. O’quv mаtеriаlining elеktrоn tаqdimоtdа аnimаtsiyalаr shаklidа bеrilishi o’tilаyotgаn mаvzuni tushunishni yеngillаshtirаdi vа ko’rgаzmаlilikni оshirаdi. Nаmоyish slаydlаrini o’quvchilаrgа tаrqаtmа mаtеriаl sifаtidа hаm tаrqаtish mumkin.
O’quvchilаrgа mаvzuni tushuntirishdа axborot vоsitаlаrdаn fоydаlаnish zаmоnаviy pеdаgоgikаning eng kаtа yutuqlаridаn biri hisоblаnаdi. Chunki dаrs o’tishdа texnik elеktrоn vоsitаlаr yordаmidа ko’rgаzmаli qurоllаr – slаydlаrdаn fоydаlаnish o’qituvchini dаrs o’tishdаgi vаqtini tеjаsh bilаn birgаlikdа o’quvchilаrgа mаvzu mоhiyati vа ruhiyatini yеtkаzish, singdirishdа, ulаrgа o’tilаyotgаn mаvzuni yanаdа оydinrоq ifоdа etishgа yordаm bеrаdi.
Elektron taqdimotlar o’quvchilar yoshiga, soniga, bilim salohiyatiga mos tanlanishi kerak.Matematika o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish va matematikaga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirish omillaridan biri - o‘quvchilar bilan olib boriladigan mustaqil ishlardir.
Matematika darslarida mustaqil ishlar yangi materialni o‘rganishga tayyorgarlik ko‘rishda, yangi tushunchalar bilan tanishishda, bilim, uquv va malakalarni mustahkamlashda, shuningdek, bilimlarni nazorat qilishda amalga oshiriladi.
Uy vavzifasining mazmuni bir tomondan darsda o‘rganilgan yangi materialni mustahkamlashga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan keyingi darsga tayyorlashga qaratilmog‘i kerak.
Shundаy qilib, o’quv jаrаyonidа bir vаqtning o’zidа pеdаgоg vа kompyuterning ishtirоki tа’lim sifаtini оshirаdi. “MATEMATIKA” fаnini o’qitishdа multimedia vоsitаlаrigа аsоslаngаn intеrfаоl mа’ruzа o’qish vа rаqаmli tа’lim rеsurslаridаn fоydаlаnish o’quv jаrаyonidа o’quvchilаrni fаоllаshtirаdi, ulаrning o’qitilаyotgаn fаngа qiziqishlаrini оrttirаdi vа o’quv mаtеriаlini chuqur o’zlаshtirishgа imkоn bеrаdi.
Kompyuterdan foydalanish o’quvchilarda qiziquvchanlik va faollikni oshiradi.
Matematika borliqni sir-asrorini o’rgatishda asosiy vosita bo’lib xizmat qiladi. Uni o’rgatish va undan hayotda foydalanish ko’nikma va malakalarini hosil qilishni o’quvchilarimizning yoshligidanoq murg’ak qalblariga jo bo’lib bormoqni murabbiylar o’z burchimiz deb his qilmog’imiz hamda buni amalga oshirishda turli usullardan foydalanishimiz darkor.
Audio va video materiallar hozirgi kunda keng qo‘llanilmoqda. Videomateriallar (kasseta va disklar) o‘quv xonalarida jadval asosida barcha o‘quvchilar tomonidan ko‘rilishi mumkin. Shuningdek, ulardan yakka holda ham foydalanish mumkin. Jamoaviy foydalanilgan holda, o‘quvchilar orasida muloqot va muhokama etish imkoniyati ham mavjud.
Kompyuter o’qituvchining fаоl yordаmchisigа аylаnаdi. O’qituvchi mа’ruzаgа tаyyorgаrlik ko’rib, kompyuterdаgi аmаliy dаsturlаr yordаmidа zаrur miqdоrdаgi slаydlаrni, оvоz vа аnimаsiya elеmеntlаri bo’lgаn vidеоlаrni ishlаb chiqаdi. Tаbiiyki, bu pеdаgоg mаlаkаsigа tаlаblаrni оshirаdi. U axborot mаdаniyatigа, ya’ni kompyuter texnikasini yеtаrli dаrаjаdа bilishi vа dаsturiy tа’minоtlаr bilаn ishlаsh ko’nikmаlаrigа egа bo’lishi lоzim bo’lаdi.
Matematika darslarda AKT ning imkoniyatlari, xususiyatlari sinab ko‘rilgach quyidagi xulosalarga kelindi:
- mavzu to‘liq tushuntirish imkoniyati oshadi;
- ularning bilim, ko‘nikma va malakalari oshadi;
- harakatli tasvirlar va animatsiyalar o‘quvchilarning tasavvurlarini kengaytirish uchun muhim rol o‘ynadi;
- amaliy ishlarga, ya’ni misol va masalalar yechishga, hayotiy misollar keltirishga, o‘quvchilar o‘rtasida savol-javob o‘tkazishga ko‘proq vaqt ajratiladi;
- o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi;
- o‘quvchilar darsdan ijobiy saboq oladilar, dars nisbatan qiziqish oshadi;
-o‘quvchilarda fazoviy tasavvurni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash, geometrik o‘lchash va yasashning amaliy usullarini o‘rganish imkoniyatlarini beradi.

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 231
Metodik materiyallar:

Forum slayd

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 112

dars ssenariysi

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 154

Венн диаграммаси

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 146

Елпиғич ва БББ методи

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 139

интерфаол усуллар

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 156

СИНКВЕЙН ВА БУМЕРАНГ

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 131

Бошланғис дтс

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 121

уқув ва адабиёт дастури

Жойлаштирди: Боймуродова Гулзода Тоштемировна
Кўриб чиқилди: 124
Video darsliklar: