FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Артиқова Каромат Камолджановна
Kafedra va lavozimi:
Педагогика, психология ва таълим менежменти, Ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
0000-00-00
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Термиз давлат университети, Педагогика, 2005
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:
Metodik materiyallar:

pedagogika majmua

Жойлаштирди: Артиқова Каромат Камолджановна
Кўриб чиқилди: 25

portfolio

Жойлаштирди: Артиқова Каромат Камолджановна
Кўриб чиқилди: 34

Психологиянинг масалалари Мажмуа

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ

 

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ИНСТИТУТИ

 

 

“ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ВА ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИ” КАФЕДРАСИ

 

 

У.Қодиров, А.Нурмаматов, Г.Дурманова, И.Ҳожибоев,К.Артикова.

 

 

“ПСИХОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ” МОДУЛИУЧУН

 

Ў Қ У В – У С Л У Б И Й

М А Ж М У А

 

 

 

Термиз -2016 йил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ИНСТИТУТИ

 

 

“ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ВА ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИ” КАФЕДРАСИ

 

 

“Тасдиқлайман”

Ректор ________У.Д.Қодиров

_____________ 2016 йил

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ВА ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИ” ЎҚУВ БЛОКИ УЧУН

 

Ў Қ У В – У С Л У Б И Й

М А Ж М У А

 

 

 

 

 

“К Ў Р И Б Ч И Қ И Л Д И”

Ўқув-методик ишлар бўйича проректор

___________ Б.Н.Умаров

“___”_________ 2016 йил

 

“Т А С Д И Қ Л А Й М А Н”

 

Кафедра мудири

__________ Н.Жўраев

“___”_________ 2016 йил

 

 

 

 

 

Термиз -2016 йил

 

 

 

 

 

 

 

Ушбу ўқув услубий мажмуа Сурхондарё ВХТХҚТМОИ Илмий Кенгашининг 2016 йил 5 январдаги йиғилишида муҳокама этилиб № 1/5 - сонли қарорига асосан малака ошириш курсларида фойдаланиш учун тавсия этилган.

 

 

Ўқув - услубий мажмуа “Педагогика, психология ва таълим менежменти” кафедрасининг 2016 йил 3 январдаги №1 - сонли йиғилишида муҳокама этилди ва маъқулланди.

 

 

 

Тузувчилар:

 

У.Қодиров

А.Нурмаматов

Г.Дурманова

И.Ҳожибоев

К.Артикова

- Психология фанлари номзоди

- Катта ўқитувчи

- Катта ўқитувчи

- Ўқитувчи

- Ўқитувчи

 

 

 

Тақризчилар:

 

Х.Шарофутдинова

Н.Жўраев

 

- психологияфанлари номзоди, доцент

- кафедра мудири

 

 

 

 

©Сурхондарё ВХТХҚТМОИ, Термиз, 2016 йил

Жойлаштирди: Артиқова Каромат Камолджановна
Кўриб чиқилди: 72

Психологиянинг масалалари Слайд

         Shaxsga xos bo’lgan ushbu sifatlarning shakllanishida o’spirinlik davri alohida o’rinni egallaydi. Ilk o’spirinlik davrining oxirlariga kelib, yangi turdagi o’quv muassalarining bitiruvchilari mustaqil hayotga qadam qo’yadilar. Bunga esa ular “ psixologik jihatdan tayyor bo’lishlari zarur”. Bunda “psixologik tayyorlik tushunchasi yigit va qizlarning o’zini to’liq imkon bo’yicha fuqoro sifatida , mehnatda hamda bo’lajak oilaviy hayotda realizatsiya qilishga yordam beruvchi qobiliyat va extiyojlarning mavjudligi tariqasida idrok qilinadi.

Bu avvalo muloqatga bo’lgan ehtiyoj hamda uni o’rnatish usullariga ega bo’lishlik; ikkinchidan , nazariy ong (ilmiy , badiiy , ahloqiy ,huquqiy) ning turli shakllari ya’ni ilmiy va fuqoroviy dunyoqarash shuningdek , o’ziga nisbatan ongli va tanqidiy munosabatda bo’lishni taminlovchi yuksak rivojlangan refleksiya qobiliyati ; uchinchidan, mehnatga bo’lgan extiyoj va mehnat qilish qobiliyati ishlab chiqarish faoliyatiga qo’shilish imknini beruvchi mehnat konikmalariga ega bo’lishlikdir. Shaxslangan bu sifatlar o’spirinlarning o’z o’zini aniqlashi uchun psixologik asos bo’lib xizmat qiladi. Bu esa ilk o’spirinlik davrining eng markaziy yangi tuzilmasi hisoblanadi. Psixologlar uning ko’p qirraliligini takidlash bilan bir qatorda bu holatning muhim belgisi sifatida o’spirinning katta yoshli kishilar ichki pozitsiyasini egallash ehtiyoji, o’zini jamiyat a’zosi sifatida anglash ,hayotda o’z o’rnini tushunish bilan birga o’zini va imkoniyatlarini tushunish deb qaraydilar.                                                                                                   Hozirgi zamon o’spirinlari rivojlanishi uchun harakterli jihatlaridan biri ular taraqqiyotining notekisligi bo’lib u individuallararo darajada hamda ichki individual darajada (organizm turli sistemalari turli muddatlarda taraqqiy etadi, jismoniy , intelektual ijtimoiy yetuklik vaqti ham mos kelmasligi mumkin)namoyon bo’ladi.                                                                                          

Жойлаштирди: Артиқова Каромат Камолджановна
Кўриб чиқилди: 80
Video darsliklar: