FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Kafedra va lavozimi:
Ижтимоий - иқтисодий фанлар, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1970-08-03
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Қорақалпоқ давлат университети, Тарихчи. Тарих ва жамиятшунос ўқитувчиси , 1994
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Идеологиялық иммунитет ҳәм шахс манауияты

Идеялық иммунитет-шахстың исеними, исеним ҳәм мәплерине қарасларына жат болған пикир ҳәм үгитлерге  қарсы тура алыўды тәмийнлеўши манауий дерек.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 126

Бүгинги ҳәр қыйлы идеологиялық процессте партиялар искерлигиниң орны

Бүгинги күнде дүнья жүзинде ҳәр қыйлы идеологиялардың өз ара гүрес алып барып атырған дәўири болып есапланады. Әлбетте бундай идеологиялық процесс бул демократиялық жәмийетке тән көринис депте айтыўымыз мүмкин.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 125

Мәдений ағартыўшылық мекемелери хызмети арқалы миллий идеяны әмелге асырыў

Мәденият ҳәм мәдений-ағартыўшылық мекемелер миллий идеяны халқымыз санасына сиңдириўде үлкен имканиятларға ийе. Оннан нәтийжели пайдаланыў, оған айрықша итибар бериў, жумысты шөлкемлестириў ҳәм жетилистириў арқалы адамлар  санасында миллий идея негизлери, мақсетлери сиңип, беккемленип барады. Себеби бириншиден, миллий идея сәўлеленген китаплар, сахна ҳәм дөретиўшилик шығармалары, миллий-мәдений мийрасты өзинде сәўлелендиретуғын тарийхый дереклерди кең жәмийетшиликке жеткериўде «китапхана, театр, клублар, мәденият үйлери ҳәм сарайлары, дем алыс бағлары, музейлер ҳәм басқа мекемелер хызметинен кең пайдаланыў, адамлар дүньяқарасын кеңейтетуғын, адамларға руўхый азық беретуғын тәдбирлер режесин ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў керек» болады.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 100

Идеологиялық тәрбияның методлары ҳәм қураллары

Инсан, жәмийет ағзасы, түрли топар ҳәм жәмәәтлердиң уәкили сыпатында бәрҳама олардың тәсири астында болады. Яғный, ҳәр бир жеке адамның минез-қулқында, ис-ҳәрекетлеринде ол тийисли болған миллет, халық, профессионал дәреже, жәмәәт ҳәм шаңарақтың унамлы ямаса унасыз тәсири болады.   Тарийхый шәрт-шәраятлар, дәуир, мәмлекет дүзими ҳәм сол жәмийеттеги сиясий, экономикалық ҳәм идеологиялық тәсирлер оның дүнья қарасы, пикирлеў тәризи ҳәм санасында өз көринисин табады. Бундай тәсирлердиң еки түри бар:

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 113

Мәмлекет ҳәм дин қатнасықлары

Ҳәр қандай жәмийеттиң раўажланыў барысында белгили бир тәртип қағыйдаларға тийкарланып ҳәм бойсынып жасап келеди.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 131

Шахс манауяты ҳаққында пикирлер ҳәм идеологиялық иммунитет

Инсан бул дүньяға келер екен, ол бул дүньяны таный баслағаннан баслап, оның сана сезими пикирлеў дәрежеси, ой өриси яғный оның идеологиялық негизи қәлиплесип баслайды.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 138

Күшли социаллық сиясат ҳәмде Өзбекстанда дин ҳәм мәмлекет қатнасықлары

Өзбекстан Республикасы Президенти И. Каримовтың «Раўажланыў жолы: машқалалар ҳәм режелер» деп аталған баянатында жас ғәрезсиз мәмлекет -Өзбекстанның раўажланыўы бағдарлары белгилеп өтилген, мәмлекет сыртқы сиясатын әмелге асырыў ҳәм миллий қәўипсизликти тәмийнлеў машқалалары көтерилген, республикамыздағы жаңаланыў процессиниң мазмун-мағанасы баян  етилген, журтымызда базар экономикасын пайда етиў имканиятлары бойынша пикирлер айтылған.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 99

Руўхыйлық ғәрезсизликтиң ең әҳмийетли шәртлери

Өзбекстан Республикасы Президенти И. Каримовтың «Раўажланыў жолы: машқалалар ҳәм режелер» деп аталған баянатында жас ғәрезсиз мәмлекет -Өзбекстанның раўажланыўы бағдарлары белгилеп өтилген, мәмлекет сыртқы сиясатын әмелге асырыў ҳәм миллий қәўипсизликти тәмийнлеў машқалалары көтерилген, республикамыздағы жаңаланыў процессиниң мазмун-мағанасы баян  етилген, журтымызда базар экономикасын пайда етиў имканиятлары бойынша пикирлер айтылған.

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 100

Жоқары руўхый орталықты қәлиплестириў

Президент Ислам Каримов өзиниң «Өзбекстанның өз келешек ҳәм раўажланыў жолы» атлы шығармасында «тарийхый кесилиспеде турған» Өзбекстанды раўажландырыўдың келеси ўазыйпалары белгилеп берилген: «Турақлы базар экономикасы, ашық сыртқы сиясатқа тийкарланған күшли демократиялық ҳуқықый мәмлекет ҳәм пухаралық жәмийетти қурыў тийкарғы мақсет болып қалыўы тийис. Сондай жәмийетте ғана Өзбекстан халқының мүнәсип турмысын, оның ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин кепилликке алыўы, миллий дәстүрлер ҳәм мәденият қайта тиклениўи, шахс сыпатында инсанның руўхый-әдеп икрамылық кәмил табыўы тәмийнлениўи мүмкин».

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 154

Глобалласыў ҳәм руўхый иммунитеттиң қәлиплесиўи

Миллий раўажланыў ҳеш бир заманда өз-өзинен жеңил, тосқынлықларсыз әмелге аспаған. Бул дәўирдиң характерли тәрепи сонда, оның раўажланыўы ушын имканиятлар кеңейип барған сайын түрли машқалалар көлеми де асып бара береди. Айтайық, Х1Х әсирдиң глобал социаллық машқалалардан бири бул тубалаўшылық сиясаты еди. ХХ әсирде болса оның орнына «суўық урыс» машқаласы келди. ХХ1 әсир басына келип, инсаният алдында жаңа машқалалар пайда болды, яғный дүньяда ҳәуиж алып атырған глобалласыў ақыбетлерин итибарға алыў талап етиледи.  

Жойлаштирди: Жумабаев Пулат Пишенбаевич
Кўриб чиқилди: 138
Metodik materiyallar:
Video darsliklar:

Video darsliklari qo'shilmagan